• Cijfervergelijking met voorgaande perioden

 Administraties
• Opzetten, inrichten en onderhouden van de complete financiële administratie
• Begeleiding bij het zelfstandig voeren van de financiële administratie
• Administreren bank/giro afschriften, verkoopfacturen, inkoopfacturen, memoriaal, activa, loonstaten en kasstaten
• Koppelen van alle bedrijfsprocessen aan de financiële administratie
• Administreren overige financiële documenten


Opzetten en voeren van loon administraties
• In samenwerking met een betrouwbare partner bieden wij u
• Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, ziekenfondsen en andere instanties                                                            • Periodieke salarisverwerking
• Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief
• Aangiften loonbelasting
• Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, ziekenfondsen en andere instanties
• Tijdige verwerking van CAO wijzigingen
• Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving
• Voorlopige loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende werknemer


Opmaken en doen van Belastingaangiften (BTW, IB, VPB)
• Aangiften omzetbelasting
• Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekering
• Aangiften vennootschapsbelasting
• Regelmatige tussentijdse toetsing van de te betalen belastingen
• Begeleiding bij belastingcontroles
• Samenstellen jaarrapport
• Uitstel aanvragen en/of schattingen verzenden
• Indienen bezwaarschriften bij de belastingdienst

Consultancy
• Advisering diverse fiscale gebieden
• Bij wijzigingen van de belastingwetgeving die voor u van toepassing zijn wordt u tijdig van op de hoogte gesteld knelpunten te         voorkomen of mogelijkheden te volledig te benutten
• Administratieve organisatie
• Tussentijdse rapportages, opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses
• Direct ingrijpen bij veranderingen of afwijkingen
• Starters begeleiding
• Optimaleren en samenvoegen van verschillende bedrijfsprocessen voor meer efficiency 
• Tussentijdse rapportages, opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses
• Direct ingrijpen bij veranderingen of afwijkingen
• Financierings- en investeringsvraagstukken
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info